د فابریکې سفر

دفتر

fac11

د اسمبلۍ لیکه

fac22

د CNC مرکز

fac33

پاکه کوټه

fac44